Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu ARTparfemy.cz

ARTparfémy
Růžena Adamcová
Rybníčky 359/21
741 01 Nový Jičín

jednatel: Rostislav Adamec, Růžena Adamcová
 
TEL:  +420 797997222,  +420 731575322
Email     : info@artparfemy.cz

                

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu ARTparfemy.cz  zastoupené jednatelem (viz. uvedený výše, dále jen ,,prodávajicí ") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese ARTparfemy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese ARTparfemy.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišováno, je-li kupujícím spotřebitel (tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mim rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo podnikatel (tzn. není spotřebitelem a samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá další osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).  

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 
1.8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.  

1.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 
1.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 

1.11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Pro kupujícího v jiném členském státě je nutné objednávku  uhradit předem na účet prodávajícího.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí automaticky generovanou informativní e-mailovou zprávou elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.

1.18. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na webových stránkách. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem vzniká odesláním objednávky kupujícím (tj. přijetím nabídky) a doručením přijetí objednávky  prodávajícímu. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu automaticky generovanou informativní e-mailovou zprávou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

1.19.Objednávka kupujícího - spotřebitele, jež obsahuje výhrady, omezení nebo jiné změny nabídky je považována za novou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až výslovným přijetím nabídky prodávajícím, jež bude odesláno na elektronickou adresu kupujícího, nebo ústním sdělením na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce a následným odesláním objednaného zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

1.20.V případě nemožnosti plnění objednávky na straně prodávajícího zašle prodávající kupujícímu - spotřebiteli pozměněnou nabídku s uvedením variant náhradního plnění – objednávek a vyžádá si stanovisko kupujícího - spotřebitele. Pozměněná nabídka je považována za novou nabídku a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až přijetím nabídky kupujícím – spotřebitelem, jež bude odesláno na elektronickou adresu prodávajícího.

1.21.Není-li kupujícím spotřebitel, ale podnikatel, je odeslaná objednávka zboží kupujícím považována za návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídka) a samotná kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručen závazný souhlas prodávajícího s návrhem kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo ústním sdělením na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce a následným odesláním objednaného zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

1.22. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti ze zákona kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek vyplývající.

1.23. Kupující bere na vědomí, že do doby převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající vrátí neprodleně kupní cenu, pokud již byla zaplacena a to stejným způsobem, jakým byla zaplacena, nebo na účet určený kupujícím.

1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.25. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek (vzorek parfému nebo jiný dárek) je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Ohledně darů, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

1.26.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného jako „vyprodáno nebo na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným obdobným zbožím nebo pokud se cena zboží výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informuje a byla-li část nebo celá kupní cena zboží již uhrazena, budou peníze vráceny kupujícímu na jeho účet.

1.27.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost i dostatek času se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na webových stránkách prodávajícího.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.28.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
  při platbě v Českých Korunách na účet  č. 2100639935/2010, vedený u FIO banky  (dále jen ,,účet prodavajicího")

- na dobírku. Kupující zaplatí kurýrovi.


- v hotovosti v provozovně prodávajícího
- při osobním převzetí zboží;


V případě že je zboží dostupné skladem, budou kupujícímu zaslány na elektronickou adresu kupujícího údaje pro platbu. Objednané zboží bude kupujícímu odesláno po uhrazení platby na výše uvedený bankovní účet;
  

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – za předpokladu registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího https://www.artparfemy.cz a dostupnosti zboží skladem.

 
1.29. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
1.30. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží.
 
1.31. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
1.32. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek 1.17. těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

1.33.Prodávající je oprávněn v případech  kdy kupní cena objednávky přesahuje částku ve výši 15.000,- Kč, požadovat uhrazení zálohy na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn vždy před vlastním uskutečněním objednávky. Nedojde-li k řádnému a včasnému uhrazení zálohy na kupní cenu, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn zasláním odstoupení na elektronickou adresu kupujícího.

1.34. Prodávající doporučuje registraci na webových stránkách www.artparfemy.cz. Prodávající může kupujícímu  poskytnout zákaznickou slevu na vybrané nebo i veškeré zboží, a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

1.35. V případě velkoobchodní spolupráce se mezi prodávajícím a kupujícím podmínky, způsob prodeje, ceny dohodnou smluvně.

1.36. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení.
 
1.37. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.38.Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu prodejní doklad – fakturu.  Prodejní doklad je v případě dobírky nebo platbě na účet předem vždy přiložen k zaslanému zboží nebo po dohodě vystaven v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobního převzetí prodávající vystaví na prodávané zboží paragon a předá jej kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.39.   Pokud je kupní smlouvy uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující – spotřebitel ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží (je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být ve výše uvedené lhůtě prodávajícímu odesláno písemně, a to na adresu Růžena Adamcová, ARTparfémy,  Rybníčky 359/21 Nový Jičín, prodávajícího. Kupující je povinen uvést variabilní číslo dokladu, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení kupní ceny.  Kupujícímu bude zasláno potvrzení o přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

1.40.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel včetně dárků a darovaných vzorků. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebované a, je-li to možné, v původním obalu.  Prodávající má právo uvést zboží do původního stavu (doplnění obsahu a originální zabalení) odesláním  výrobci  na náklady kupujícího.   Pokud v mezidobí došlo k zničení či spotřebování zboží, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, prodávající uplatní na kupujícím právo na náhradu škody a odečte svůj nárok z vrácené kupní ceny. Prodávající je povinen v takovém případě vzniklou škodu prokázat. Prodávající poté vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle článku 1.39. těchto obchodních podmínek nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.41.Kupujícímu je doporučováno zaslat vrácené zboží doporučeně a pojištěné, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy. Poškozenou zásilku prodávající není povinen převzít.

1.42.   V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního doručování nabízený prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží.

1.43.Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v případě smluv :
 
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (zakázková výroba, volba materiálů a barevného provedení zboží),
 
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a  z hygienických důvodů je není možné vrátit, nebo u zboží které z hygienických důvodů nelze vrátit.

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

 

1.44.Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku se týká pouze kupujícího – spotřebitele, pokud se jedná o podnikatele (faktura vystavená na IČ) nevzniká mu na odstoupení nárok. Zákon takovou možnost kupujícímu – podnikateli neuvádí.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.45. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.46.Způsob dopravy a dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží na stránkách internetového obchodu. V případě hrozícího prodlení prodávajícího s dodáním zboží v uvedené dodací lhůtě, vyhrazuje si prodávající právo dodací lhůtu jednostranně prodloužit, a to maximálně o ½ dříve sjednané dodací lhůty, o čemž kupujícího vyrozumí na elektronickou adresu kupujícího, nebo telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce. Doručí-li prodávající zboží kupujícímu v takto dodatečně určené dodací lhůtě, není v prodlení. Pokud kupující požaduje dodání zboží v konkrétním termínu, prodávající doporučuje tento požadavek uvést v objednávce.

1.47. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.48. Nepřevezme-li kupující po opakované výzvě prodávajícího objednané zboží, ať už při dodání přepravcem nebo osobně v provozovně prodávajícího či v dodatečně určeném termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s doručováním zboží, pokud bylo doručováno prostřednictvím přepravce. Byla-li složena záloha na kupní cenu, je prodávající oprávněn složenou zálohu jednostranně započíst do výše nákladů spojených s doručováním zboží.

1.49. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen své výhrady bezodkladně vytknout již při převzetí vůči přepravci a následně je bezodkladně uplatnit vůči prodávajícímu, jinak k nim nebude dále přihlíženo. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 

 
1.50.Kupující je dále povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost  zboží.
 
1.51. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.52. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117a § 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 
1.53. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí zboží je ve shodě s kupní smlouvou, v odpovídajícím množství,  hmotnosti nebo objemu.
 

1.54.V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní cenu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, nemůže-li mu prodávající dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 
1.55.Právo z vadného plnění kupující nemůže požadovat, pokud před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 

1.56.Záruční  doba je 24 měsíců. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) kalendářních měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 
1.57.  Článek 1.56. těchto obchodních podmínek se nepoužije :
 
- pro věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 
- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 
- vyplývá-li to z povahy věci.
 

1.58.Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: nebo na elektronické adrese prodávajícího info@artparfemy.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.59. Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, které bylo řádně kupujícím reklamováno. 


1.60. Kupující je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem v rámci těchto obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující s tímto reklamačním řádem bezvýhradný souhlas.
 

1.61. Zboží lze reklamovat osobně na adrese provozovny prodávajícího, kdy o reklamaci zboží bude sepsán reklamační protokol, nebo odesláním písemné reklamace spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím přepravce na adresu provozovny prodávajícího a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků zboží nejpozději ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Pozor: Prodávající nenese odpovědnost za špatné skladování.

1.62. Pro urychlení reklamace je vhodné, aby kupující spolu s reklamovaným zbožím dodal prodávajícímu doklad prokazující koupi zboží (daňový doklad – fakturu). Kupující je povinen předat do reklamace zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a se všemi součástmi a příslušenstvími, umožňujícími ověření reklamované vady.

1.63. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 
1.64. V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, a reklamaci vyřídit nejpozději v 30denní lhůtě. V případě, že kupujícím není spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době.
 
1.65. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (součásti, příslušenství zboží, jiné podklady atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v co možná nejkratší lhůtě. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 

1.66. Náklady spojené s dopravou zboží do provozovny prodávajícího a zpět jsou hrazeny prodávajícím pouze v případě, že reklamace bude oprávněná, tj. bude uznána výrobcem, nebo pokud se nebude jednat např. o mechanické poškození. Spolu s reklamací zboží zašlete prodávajícímu i žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů (např. doklad). Náklady spojené s dopravou budou prodávajícím uhrazeny kupujícímu jen v přiměřené výši odpovídající povaze zboží a standardnímu způsobu dopravy.

1.67. Parfémy je nutné skladovat v suchu, temnu a chladnu. Prodávající neručí za škodu prodaného zboží,  v případě jeho nevhodného skladování nebo použití. Kupující přejímá odpovědnost za škodu způsobenou užíváním zboží. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.68. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 

1.69. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.70. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 
1.71. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.72. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

1.73.Vyřizování stížností, reklamací a uplatnění práv z vadného plnění je rovněž možné prostřednictvím elektronické adresy : info@artparfemy.cz , nebo na tel. čísle : 797997222 nebo 731575322 vždy v pracovní době od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Informaci o vyřízení stížnosti, reklamace a práva z vadného plnění zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo jej informuje telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce zboží.

 

1.74.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.

 
1.75. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1735 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 
1.76. Veškeré informace o zboží umístěním na webových stránkách prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.77. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém rozhraní prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

1.78. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

1.79.Pokud je smluvní stranou kupní smlouvy fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem mimo území České republiky (mezinárodní prvek), smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele z obecně závazných právních předpisů.

1.80. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018
Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  Adamcová Růžena (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rybníčky 359/21
email: info@artparfemy.cz
telefon: +420 797 997 222

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce doklady uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. vystavené faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení, ostatní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy.

Pro účely marketingu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů na 4 roky nebo do odvolání. Váš souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat na info@artparfemy.cz  jednoduchou větou: Odvolávám souhlas se zpracováváním osobních údajů - Vaše jméno, email.   Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb,  realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby, za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018
Nahorů